LENOVO ISG SR630 V3 Xeon Gold 5418Y 24C 2.0GHz 45M