ThinkSystem 3.5'' 5300 960GB SSD NHS for ST50 v2 v